ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Általános rendelkezések

(1) Az Operation Team Kft. mint Adatkezelő (a továbbiakban: az Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.operationteam.hu címen  elérhető  portál  szolgáltatásaihoz  kapcsolódóan  a  felhasználó  természetes személyek valamennyi adatkezelése során a GDPR, valamint jelen adatkezelési tájékoztató alapján jár el.

Adatkezelő a jelen tájékoztató tekintetében:

 1. Adatkezelő neve:                Operation Team Kft.
 2. Székhelye:                            2724 Újlengyel, Határ utca 12
 3. Postacíme:                           2724 Újlengyel, Határ utca 12
 4. Elektronikus (e-mail) cím:    info@operationteam.hu
 5. Cégjegyzékszáma:        13-09-196086
 6. Adószáma:                      26560119-2-13

2. Az érintett jogai 

Az érintettet az adatkezeléshez kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg: 

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni, amely tájékoztatás különösen a következőkre terjed ki:

 1. az  adatkezelőnek  és – ha van ilyen – az  adatkezelő  képviselőjének  a  kiléte  és  elérhetőségei; 
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
 4. a  jogos  érdekre  alapított  adatkezelés  esetén, az  adatkezelő  vagy  harmadik  fél   jogos érdekei; 
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 
 6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás. 
 7. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 
 8. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 
 9. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 
 10. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
 11. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 
 12. automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

Hozzáférési jog:                                                      Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ,ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 1. az adatkezelés céljai; 
 2. az érintett személyes adatok kategóriái; 
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 7. ha az adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az rá nézve milyen várható következményekkel jár. 

A helyesbítéshez való jog:            Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A korlátozáshoz való jog:  Az érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adat(ok) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát); 
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az érintett törlés helyett 
 • korlátozást kér; 
 • az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • az érintettaz Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

A törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 2. ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett visszavonja az adatkezelés 
 3. jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 4. az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 5. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 6. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
 7. kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A tiltakozáshoz való jog:
Amennyiben az érintett adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az                                                        Adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható,
hogy

 • az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy 
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. 

Automatizált adatkezelés:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené. 

Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a szóban forgó adatkezelés esetében a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Panasz benyújtásához való jog:
Az érintett jogosult ara, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a felügyeleti hatósághoz forduljon, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.  A felügyeletei hatóság elérhetősége a következő: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
telefon: +36-1-391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (GDPR 78. cikk). 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes  adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait (GDPR 79. cikk). 

3. Az adatkezelés neve, kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és adatfeldolgozó igénybevétele 

3.1. Kapcsolatfelvétel a honlapon

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés.
A kezelt adatok köre: név, e-mail, telefonszám, képviselt cég neve.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, ajánlatkéréssel kapcsolatos adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a regisztrációt követő 1 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

Adatfeldolgozó igénybevétele:
DBI Szoftver Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4.ép 2.em) mint tárhelyszolgáltató 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Név: Kocsi István
Cím:  Operation Team Kft.
2724 Újlengyel, Határ út 12.
Telefon: +36 20 590 4821
E-mail: info@operationteam.hu 

3.2. Cookie-k („ sütik”) használata 

Az Adatkezelő e honlap megfelelő működéséhez néha „cookie-nak” nevezett adatfájlokat (magyarul: süti)          elhelyez el az Ön számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. 

Mik azok a cookie-k?
A cookie-k kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A cookie-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. 

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátum, időpont 

Az érintettek köre: a weboldal látogatói 

Az adatkezelés célja: a portál testreszabásához és látogatottság-elemzéséhez szükséges adatok kezelése 

Az adatkezelő által alkalmazott cookie-k a következők: 

 Cookie neveCookie típusa Az adatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaIgényel-e hozzájárulást a felhasználó részéről?
 Cookie notice acceptedTartósAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.CVIII.törvény (Elkertv.)13/A.§(3)bekezdése A szolgáltatás kezdő időpontjától számított 3 hónap Nem

Google Analytics szolgáltatás
Az Adatkezelő web alapú szolgáltatásainak működéséhez Google Analytics szolgáltatásait vesz igénybe. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által  használt fő cookie a „ ga” cookie.
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.                                                  A Google Analytics által használt cookie-k funkciójáról, élettartamáról itt talál részletes tájékoztatást: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu                                                                                                                    A Google Analytics cookie-k alkalmazása a felhasználók előzetes hozzájárulását igényli. 

A sütik karbantartása
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a következő webhelyen érhetők el: aboutcookies.org. A felhasználó törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.
A portálon által alkalmazott cookie-k  elfogadása, illetve elutasítása egyszerű, csak ki kell választania az alábbi két link közül a megfelelőt:  Elfogadom a sütiket / Nem fogadom el a sütiket.